เลือกหน้า
วันที่ 3 กันยายน 2564
ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9
จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วน ครั้งที่ 4/2564 ด้วยวิธีการประชุม video conference ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายมงกุฎ. ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำทุกหน่วย หน. ศูนย์แฝกฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญและติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผล ดังนี้
– ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
– รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ฝ่าย/ หน่วยฯ/ศูนย์แฝกฯ
– การดำเนินงานโครงการ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนในลุ่มน้ำย่อย( Watershed Profile) และกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– กำหนดการส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2564
-รายงานข้อมูลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
– รายงานการจัดทำระบบป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการเจริญเติบโต เพิ่มภาพถ่ายของต้นรวงผึ้ง
– รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้และกล้าหวาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564