เลือกหน้า
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
พร้อมคณะ ตรวจติดตามความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ศรีระดา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ ในการทำงานและติดตามเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน การเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรม สสอ. และการจัดทำแนวกันไฟ
– มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย รมต. ทส. เรื่อง “ทส. เป็นหนึ่งเดียว” “ทส. ยกกำลัง x” และ “ปี 2565 ทส ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู” แก่เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่
– ให้คำแนะนำดำเนินการตามนโยบาย “ชิงเก็บ ลดเผา” ของ รมต. ทส. อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ในการจัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ วัชพืชในพื้นที่ป่า เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและนำมาสร้างคุณค่า ลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน
– ติดตามความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ใหญ่ กล้าหวาย