เลือกหน้า
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไหมงาม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อพิจารณาพื้นที่แปลงปลูกป่าไม้ใช้สอย ของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แปลง โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกป่าไม้ใช้สอยตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565