เลือกหน้า

วันที่ 17 ตุลาคม 2565
นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ลงพื้นที่ร่วมแจกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่บ้านจานตะโนน บ้านดงบัง และ บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี