เลือกหน้า
วันที่ 27 มกราคม 2565
นายวุฒิกุล งามปัญญา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ
1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวเยาวพา บัวงาม หัวหน้าศูนย์แฝกฯ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ตรวจติดตามเรือนเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ใหญ่ และกล้าแฝก
2. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ โดยมี นางพัณณิตา รัตนวัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
– ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ตรวจติดตามเรือนเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ใหญ่ และกล้าหวาย
– สำรวจบริเวณที่จะติดตั้งระบบประปาภูเขา
– ติดตามกิจกรรมบำรุงสวนไม้ใช้สอย
– ติดตามกิจกรรมบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี
– ติดตามกิจกรรมแนวกันไฟ