เลือกหน้า
วันที่ 5 เมษายน 2566 ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบริเวณพื้นที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ที่รับผิดชอบ
.