เลือกหน้า
วันที่ 24 เมษายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (8 หน่วยงาน) เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับนโบาย ระดับพื้นที่ และระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อราชการสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี)