เลือกหน้า
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ โดยมีนายปรีดา ภาวศิลป์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ เป็นผู้นำตรวจ ดังนี้
1. ติดตามให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรือนเพาะชำกล้าไม้ในการจัดระเบียบกล้าไม้ โดยให้เรียงลำดับกล้าแต่ละชนิดเรียงจากกล้าไม้เล็กไปหากล้าไม้ที่มีขนาดสูง
2. ร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์ดูความพร้อมในการจะก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่จะดำเนินการก่อสร้างในปี 2566