เลือกหน้า
วันที่ 5 มิถุนายน 2566นายวุฒิกุล งามปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย – ห้วยหลวง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณบริเวณพื้นที่ริมห้วยคล้า บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ