เลือกหน้า

นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ